Ьrьnlerimiz

 
  Dцviz Kuru
Anasayfa Юirket Profili Referanslarэmэz Teknik Servis Эletiюim
  DANFOSS TR DRIVES SATIЮ PARTNERЭ
  DANFOSS TR DRIVES MERKEZ SERVЭS PARTNERЭ
  DANFOSS AS SOLAR ЭNVERTER TÜRKЭYE TEKNЭK SERVЭS DЭSTRÜBÜTÖRÜ
 

Harmonikler

Deerli Danfos Dostlar

Bildiiniz üzere,Danfos Drives motor hz kontrol cihazlarnn yan sra, soft-starler, pozisyonlama-hareket kontrolörleri,çeitli sinüs- dv/dt filtreleri ve harici harmonik filtreleri de üretip dünya pazarna sunmaktadr.

Büyüyen hacmimiz, müterilerimizin ve sizleirnde istekleri dorultusunda, sürücü harici ürünlerinde sat ve servislerine 2009 yl itibar ile odaklanmaya baladk.

Ayrca tarafmzda bu ürünler ilew ilgili eitimler de verilmeye balanmtr.Özellikle, Güç opsiyonlar olarak adlandrdmz filtre uygulamalar teorik ve pratik alanda uzmanlk gerektirmektedir.

Danfoss Drives 2010 yl içerisinde LHD(Low Harmonic Filter - Gelimi Harmonik Filtre) opsiyonunu pazara sürcektir. Buradaki amaç;sürücü çalmasnn doal bir sonucu olarak oluan harmonik bozulmann minimuma indirgenmesidir.

Bunun yan sra AHF005/010(advence HarmonicFlter - Gelimi Harmonik Fltre) ve AAF004 (Active Harmonic Filter - Aktif Harmonik Filtre)ürünlerinin sato adetlerini Arttrmay planlamaktadr.

Dolays ile elimizde harmonik bastrmaya yönelik ürünlerin, müteriye bir çözüm olarak sunulabilmesi için öncelikle harmonik konusunun temellerinin bilinmesi gerektiine inanyoruz.

Bu konudaki bilgilerimizin pekimesi adna hazrlam olduum Harmonik nedir? çalmam bilgilerinize sunuyorum.

Bu çalma harmonikler, etkileri vw çözümleri hakknd, herkesçe anlalabilecek temel bilgiler içermektedir.Arzu eden teknik arkadalarmza, daha detayl blgiler de gönderebilir.

Harmonik nedir? çalmasnn tüm Danfoss Dostlar için faydal olmasn diler, ilerinizde baarlar dilerim.src=http://www.dantek.com.tr/images/dantek.jpg

Taner Eren
B.Sc.E.E(.T.Ü. 1990)
Sat Direktörü
Danfass Drives Türkiye
 

HARMONK NEDR?

    1. Harmonik Nedir?


Bir elektrik sistemindeki, dorusal olmayan(non-lineer)yüklerin sayesinde, temel frekansn (Türkiye de 50Hz) katlar olan frekansn oluan, sinüs dalga formunu bozan akm ve gerilimlerdir.
Harmonikler ayn zamanda dorusal olmayan yüklerin ürettii düük frekansl bozucu etkiler olarakta bilinir.
   2. Dorusal olmayan (non-lineer)yükler nelerdir?

Elektrik sistemlerinde rezistif, endüktif ve kapasitif öelerin ve bunlarn oluturduu dorusal devrelerin cevab sinüs formatnda olmaktadr.Oysa girilerinde diyot, tristör gibi belli koullar altnda iletime geçen yar iletkenlerin oluturduu dorusal olmayan(non-lineer) devrelerin cevab ise, farkl faz be genlikte olan sinüs formlarnn toplamnda oluan, orjinal  ekli bozulmu sinüz formatnda olur.

Aada dorusal olmayan yüklerden bazlar belirtilmitir.

            *Kesintisiz Güç kaynaklar
            *Youn bilgi ilem yükleri
            *AC/DC motor hz kontrol cihazlar
            *Dorultucular
            *Tristör kontrollü devreler
            *Ark ocaklar
            *Kaynak Makinalar
            *Satürasyon(Doyma)bölegesinde çalan transformatörler
            *Ar yükle çaltrlan transformatörler

3. Sistemimizde harmonik olup olup olmadn nasl anlarz?

Eer elekrik sisteminde 2.maddede belirtilen yüklerden var ise, mutlaka harmonikler vardr.Harmonik tespititnin doru yolu, uygun ölçüm cihazlar, yetimi personel ve uygun ekilde ölçüm yaplarak harmoniklerin tespit edilmesidir.

Ölçümler esas olarak PCC(Point od Common - ortak ikili nokta ) denilen Transformatürün sekonder / AG ucunun baland barada yaplmaldr.
Ancak ölçüm sonuçlar tek bana biey ifade etmez. Ölçüm sonuçlarnn, tesis, güç, yükler ve dier elekriksel koullarnda göz önüne alnarak yorumlanmas ve harmonik kaynaklarnn net bir ekilde belirlenmesi gerekir.

Tüm bunlarn haricinde, elektrik sisteminizde meydana gelen ve sebebi tam olark belli olmayan baz olumsuz olaylarda sistemimizde harmonik olduunun habercisi olabilir.

Eer;
        *Sklkla kompanzasyon kondansatörleriniz arzalanyorsa
        *Güç alterlerinizde nominal yüklerde çalrken sebepsiz açmalar(rezonans)oluyorsa
        *Elektronik kart arzas skl artyorsa
        *Nominal yüklerde çalrken trafonuzda ve kablolarda ar snma oluyorsa
        *Nötr akmlarnz normalden yüksek seviyelerde ise

Sisteminizde harmonik var demektir.

4.Harmonikler ile yaayabilirmiyim?


Belli koullar altnda EVET!
Eer bir sanayi tesisi iseeniz Toplam gerilim harmoniiniz (THDv)%5 deerini aamad sürece ve rezonans riskiniz düük ise ,
Eer hastane, havaalan veya hassas üretn yapan bir tesis iseniz Toplam gerilim harmoniiniz(THDv)%3 deerini amad sürece ve rezonans riskiniz düük ise,
kayplarnza katlanmak art ile harmonikleriniz ile yaayabilirsiniz!

5.Benim cihazlarmda filtre vard! peki neden harmonik var?

Sürücü ve benzeri cihazlarda genelde RFI(radyo frekans giriimi,EMC) filtreleri denen, cihazdan yaylan Yüksek frekansl  harmonik bozulumu filtre etmez.
Danfoss ve baz dier marka sürücülerde DC barda veya cihaz giriinde ok bobinler vardr.Bu bobinler harmonik akmlarn basklarlar ancak "sfr" a da indiremezler.Dolays ile harmonik filtreli cihazlar kullansanz dahi sisteminizde az da olsa bir miktar harmonik olacaktr.

6. Harmoniklerin zararlar nelerdir?

Harmoniklerin üç temel zarar vardr

    *Harmonikler lektriksel kayplarn artmasna yol açarlar.Baka bir deyi ile harmonikler, sistemde i yapmayan ancak parasn, enerji bedeli olarak idareye ödediimiz bir kambur yük oluturur.
   *Sebebi belirlenemeyen elektronik kart arzalarna sebep olurlar.Eer bu kartlar tesisi bünyesinde tamir edilebiliyor ise çou zaman sebep aranmad için harmoniin farkna varlmaz.Eer kartlar darda,yüksek bedeller ile tamir ediliyor ise daha çabuk bir ekilde fark edilebilinir.
   *Nominal (anma )gücünde veya altnda çalan alterlerde, yükten bamsz açmalar (rezonans)oluabilir.Bu, özellikle sürekli proseslerde istenmeyen bir olaysr ve böyle  bir açmadan oluan duru maliyeti birkaç bin dolardan balar ve artar.

Bunlardan ayr olarak, harmoniklaer artan frekansla birlikte düük empedans gösteren Kondansatör (kapasite) yüklerini çok severler ve o noktalarda younlap, ilave harmonik akmlar ile kondansatörü yorup i göremez hale getirirler.
Eer bu durum takip edilmez ise enerji satn alnan elektrik idaresine reaktif güç bedeli ödemeye kadr gidebilir.

Harmonikler elektrik sistemimizdeki en sinsi bozuculardr.Eer sistemde harmonik varln tespit edebilecek özel cihazlar ve yetimi personel yok ise, uzun yllar harmonikler ile yaayp yüklü miktarlarda para kaybetmek olasdr.

7.Akm harmonii ? Gerilim harmonii ?

Akm harmonii;
cihazlarn çektikleri sinüzoidal olmayan akmlar dolas ile, cihaz girimlerinden ebekeye ve dier cihazlara doru yaylan harmniklerdir.Madde 2de belirtilen cihazlar birer akm harnii kaynadrlar.
Gerilim harmonii;
Sistemin içinde bulundurduu tüm omik, endüktif ve kapasitif elemnlarn sayesinde oluan sistem empedansnn, akm harmoniine cevabdr.

Konunun iyice anlalmas için, önce harmonik üreten cihazlar sayesinde akm harmonii oluur,gerilim harmonii ise sistemin empedans deerine bal olarak, ohm kanunu çerçevesinde oluur.
Ölçülen Akm harmonii deerleri genelde yüksek deerlerdir.Burada verilen örnek deerler, sistemin harmonie ramen hayatna devam ettii deerlerdir.
Akm harmoniklerinin sebebi dorusal olmayan cihazlar toplam gerilim harmoniinin sebebi ise sistemin toplam akm harmoniine cevabdr.

8.Jeneratör alan kadar harmonik sorunum yoktu, jeneratör harmonik üretirmi ?

Hayr, jeneratörler harmonik üretmez, ancak o ana kadar farknda olmadnz harmoniklerin genliini arttrarak problem çkarr.Çözüm, ya jeneratörü dorusal olmayan yüklerin, kW cinsinden toplamnn en az 2,5 kat kadar seçmek, yada harmonik kaynaklarnn girilerinde lokal harmonik filtre (AHF005/010,AAF004)uygulamaktadr.

9.Harmoniin üstesinden nasl gelebilirim ?

Filtre kullanarak, evet harmoniklerin üstesinden, sisteminize uygun seçilmi filtreler ile gelebilrisiniz.Aada harmonik baklamak için hangi tür filtrelerin kullanlabilecei belirtilmitir.
    *Cihaz üzerindeki pasif filtreler (ok bobinleri, DC bara bobileri vs.)
    *Proje safhasnda düük harmonikli cihazlar seçerek (örn. LHD, Low Harmonic Drives)
    *Cihaz girilerine balanan ve belli frekasnlar süzen gelimi filtre düzenekleri ile (AHF005/010)
    *Cihaz girilerinde çok fazl trafo ve dorultucu sistemleri(12 pulse, 18 pulse)
    *Kompanzasyon tesisinde harmonik tuza prensibi ile çalan rektörler ile modifiye edilmi kompanzasyon tesisleri.
    *Cihaz girilerinde kontrollu dorultucular (AFE,Active Front End )
    *Cihaz yada pano girilerine balanan ve bozuk sinyali düzeltici sinyal enjekte edebilen aktif filtreler(AAF004)
    * Trafo gücünün büyütülmesi

Yukardaki saylan tüm çözümler uygun koullar altnda harmonik prbleminizin çözümü olabilr.Ancak daha önce de belirttiim üzere öncelikle salkl bir ölçüm ile düzgün bir etüdün yaplmas gerekmektedir.

Dier bir açdan baktmzda ise harmonik basklama tekniklerinde hem merkezi çözümler (Modifiye edilmi kompanzasyon tesisleri vs.)hemde lokal (cihaz giriinde) çözümler iki ana çözümn gibi gözükebilir.
Hangi çözümün uygun olduu, ölçüm sonuçlar ve sisteminizin gerçekleri tarafndan belirlenecektir.

10.Harmonikleri ne kadar Fltreleyebilrim?

Tüm filtrasyon sistemlerinde olduu gibi Harmonik Filtrelemede de sfr harmonie ulamak mümnkün deildir.
Ancak %1ler civarnda THDv (Gerilimdeki toplan harmonik distorsiyon)seviyelerine ulalabilinir.
Buradaki asl nokta iletmnizin ihtiyac olan minimum harmonik seviyesine ulamak ve rezonans riskinin düürülmesidir.

Ayrca çok iyi filtrayon salayan AFE (kontrollu dorultucu ), LHD (Düük harmonikli sürücü) ve Aktif Harmonik filtre gibi çözümlerin maliyetlerinin düük olmad göz önünde bulundurulmaldr.

Örnek vermek gerkir ise, sisteminizdek, harmonikleri geleneksel yöntemler ile %5 (THDv)seviyelerine düürmek için 10.000TL ödediyseniz, %3 seviyelerine ulaamak için en az bir o kadar daha ödemeniz gerkecektir.

Yüksek performansl filtre hesaplar yaplrken, total sahip olma maliyetinin 5-10 yl gibi bir süre için yaplmas uygun olacaktr.

Kaynaklar;
1.IEEE Recomended Practices and Reqirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems-Second printing15 June 2004
2.Danfoss Drives A/S Advence Harmonic Web Training notes 05March 2009
3.Power Electrinicks-Cyril W.Lander
 

 

<< Geri


 


  Haberler


Tüm Haberler