Ьrьnlerimiz

 
  Dцviz Kuru
Anasayfa Юirket Profili Referanslarэmэz Teknik Servis Эletiюim
  DANFOSS TR DRIVES SATIЮ PARTNERЭ
  DANFOSS TR DRIVES MERKEZ SERVЭS PARTNERЭ
  DANFOSS AS SOLAR ЭNVERTER TÜRKЭYE TEKNЭK SERVЭS DЭSTRÜBÜTÖRÜ
 

Srcm ve Ben

src=http://www.dantek.com.tr/images/surucum.jpg
Danfoss Motor Hz Kontrol cihazlar arza ve pratik bilgiler klavuzu
Hazrlayan: Taner Eren
2006

Deerli Danfoss kullancs,

Öncelikle ,üstün Danfoss teknolojisi ile üretilmi ürünlerimize gösterdiiniz ilgi ve tercihten dolay teekkür ederiz.

Danfoss Drives firmas ,AC motor hz kontrol cihazlarn 1968 ylndan bu yana dünyada seri olarak üreten ilk firma olarak Avrupa pazarnda konusunda lider firmadr.

Bu klavuzda ,sahip olduunuz ileri teknoloji ürününden azami fayda salayp, uzun süreler sorunsuz kullanmanz için gerekli bilgileri bulacaksnz.

Sizler için hazrlanan bu klavuzun dier dökümanlardan fark ; zaten sürücü ile verilen detayl kullanm kitaplarndaki youn bilgilerden ziyade ,sürücü kullanmnda skça karlalan genel sorunlar ve pratik çözümler hakknda özet bilgiler içermesidir.

Danfoss marka sürücünüz hakknda, bu klavuzda bulunmayan konular için ,sürücü ile birlkte verilen kullanm kitapç, www.dantek.com.tr web adresi veya yetkili satclarmzla temasa geçerek bilgi edinebilirsiniz.

Danfoss marka sürücülerinizle bol kazançl,sorunsuz ve uzun bir hayat dilerim

Taner Eren
Sat Müdürü
Danfoss Drives Türkiye

 

1. GARANT HAKKINDA

 

Danfoss Drives tarafndan üretilen AC motor hz kontrol cihazlar, amaçlarna uygun olarak kullanlmas kayd ve art ile fatura tarihinden itibaren 12 ay müddet ile imalat hatalarna kar Danfoss Drives garantisi altndadr.
Buradan anlalaca üzere bu garanti ,cihazn imalat süreci içinde oluabilecek içilik ve/veya imalatta kullanlan komponentlerin hatalarn kapsamaktadr.

Danfoss AC motor hz kontrol cihazlarndaki imalat hatas yüzdesi emsallerine nazaran oldukça düüktür.Bunun sebebi ise band terkeden her cihazn 45° C scaklkta uygun ar yükler ile test edildikten sonra sevk edilmesidir.
Emin olunuzki elinizdeki her Danfoss sürücü bu zorlu testten geçmitir.

Hangi koullarda garanti geçersiz olur.

Cihazn amaç d kullanmnda
Cihazn teknik dökümanlarda belirtilen büyüklükler ve toleranslarnn haricinde çaltrlmas durumunda
Cihazn uygun olmayan elektriksel tesisat koullarnda çaltrlmas durumunda
Atmosferik elektriksel olaylardan meydana gelebilecek zararlar durumunda
Uygun olmayan çevre koullar ve/veya çevre koullarna uygun seçilmemi cihazlar olmas durumunda
Cihazlarda bilgi verilmeden yaplan modifikasyonlar durumunda
Cihazlara yetkisiz kiilerin müdahelesi durumunda
Elektrik motoruna bal yükten meydana gelebilecek hasarlar durumunda
Esasen Danfoss marka AC motor hz kontrol cihazlarnda kapsaml ,ayarlanabilir koruma fonksiyonlar mevcuttur.Söz konusu ayarlanabilir koruma fonksiyonlarnn fabrika set deerleri ile standart bir çok uygulamay sorunsuz olarak gerçekletirebilirsiniz.
Baz gelimi uygulamalarda ise ,prosese bal olarak koruma fonksiyonlarnn deerleri deitirilebilinir, hatta kapatlabilir.
Ancak bu ve benzeri durumlarda yetkili Danfoss personelinden bilgi alnmas hem iinizi kolaylatracak, hem de cihazn garanti kapsam dna çkmasn engelleyecektir.

Cihazn garanti süresinin dolup dolmadn nasl bileceksiniz.

Tüm Danfoss cihazlarnda üretim tarihi ile balantl bir seri numaras bulunmaktadr.Bu seri numarasn yetkili Danfoss personeline ilettiinizde ,cihaznzn garanti süresinin dolup dolmadn örenebilirsiniz

Cihaz arzas garanti kapsamnda m deil mi ? nasl bileceksiniz.

Bu konunun hzla halledilmesi tamamen kullancya baldr.Servis tarafndan istenilen bilgiler ne kadar hzl ve eksiksiz gelirse ,cevap da o oranda hzl salanacaktr.

Bir arza bildiriminde aadaki bilgilerin bulunmas gerekmektedir

Cihazn modeli ve gücü (Örn : VLT5000 200kW gibi)
Cihazn sipari numaras: (Örn 176F7860 gibi)
Cihazn seri numaras:
Cihaz satn aldnz bayii
Varsa ekranda okunan en son arza kodu
Varsa arza annda olan olaand koullar (Yldrm dümesi, su serpintisi,geçici düük gerilim, mekanik makine arzas vb.)

yukardaki bilgilerin eksiksiz gelmesi hem bizlerin ,hem de sizlerin ilerini kolaylatracak ve gereksiz üretim kaybn önleyecektir.

Cihaz garanti kapsamnda gösterecek ekilde yanltc bilgi verilmesi ise vakit kaybndan baka hiçbir ie yaramayacaktr.
Çünki Danfoss servislerince arza sebebi ksa sürede tesbit edilmektedir.
Örnek vermek gerekir ise ,cihaza olmas gerekenden fazla bir gerilim uygulandnda oluan hasar/arza çok bariz bir ekilde kendini belli etmektedir.

Öte yandan vereceiniz ilave bilgiler ise cihaza uygulanacak rutin test süresini azaltacandan her iki taraf içinde faydal olacaktr.

Arzann giderilme süreci:

Arzal cihaznza ait bilgi ,cihazn garanti kapsamnda olup olmadna baklmakszn size bildirilecektir.
Arzalarn çok büyük bir ksm yedek parça stoklar dahilinde ksa sürede halledilmekte, elde bulunmayan yadak parçalar ise günler mertebesinde express kurye servisleri ile temin edilip cihaz biran önce tamir edilmektedir.
Belirli koullar ve artlar dahilinde arzal cihazlar yenileri ve/veya en az ayn güç snfnda olmak kayd ve art ile geçici olarak deitirilebilmektedir. (Tamir süresinin uzamas durumunda )

Yedek parça garanti süresi ne kadardr ?

Yedek parça garanti süresi ,cihaza taklmasndan itibaren 6 aydr .Garanti süresi bitmi cihazlarda deitirilen parçann garantisi tüm cihaz kapsamaz.

Hayati önem tayan prosesler:

letmeniz bünyesinde hayati önem tayan proseslerdeki sürücüler için yedekleme yapmanz öneririz.Çünki cihaz alm srasnda taraflar aras imzalanan sözlemeye konulan “u kadar saatte müdahele edilecek, u bu yaplacak “maddeleri pratikte iinizi çözmeyecek ve en iyi ihtimalle uzun yllar süren mahkemeler sonucunda tazminat almanz salayacaktr.

Özellikle durua tahammülü olmayan proseslerde, scak yedek dediimiz parametrelenmi bir halde hazr tutulan yedek cihazn büyük faydas vardr.

 

2. DANFOSS DRIVES DEVREYE ALMA HZMETLER

 

Danfoss Drives Türkiye 2004 yl bandan bu yana ücreti mukabili devreye alma hizmetleri vermektedir.Verilen hizmetin doal bir sonucu olarak devreye alma srasnda oluabilecek zarar ve zaman kayb sfra indirgenmektedir.

Eitimli ve iinde uzman bir ekip tarafndan salanan bu hizmetin faydalar aada bilgilerinize sunulmutur.

Garanti kapsamn delen bir çok hata ilk devreye alma srasnda olumaktadr (Hatal gerilim, yanl balant,eksik balant vb. ).Danfoss devreye alma hizmeti bu riski cüzi bir ücret karlnda sfr’a indirecektir.
Danfoss devreye alma hizmeti hzldr. Dolays ile tesisiniz hzl ve güvenli bir ekilde devreye alnp bir an önce üretim balayabilir.Bu sayede daha ksa sürede para kazanmaya balayabilirsiniz.

Danfoss tarafndan devreye alnan cihazlarda çkabilecek fabrikasyon hatalarnda enspeksiyon süresi olmayacandan ,cihaz çok ksa bir süre içinde tamir edilecek ya da yenisi ile deitirilecektir.
Danfoss tarafndan devreye alnan cihazlarn parametre setleri Danfoss tarafndan saklanacak ve ileride uzaktan bedelsiz servis imkan tanyacaktr.

Servis personelimiz gerekli durumlarda devreye alnacak cihazlarn besleme gerilimleri ve ortam durumu hakknda size bilgi vererek varsa cihazlar uzun vadede tehdit eden unsurlarn ortadan kalkmasn salayacaktr.

Danfoss Drives devreye alma hizmetleri randevulu olarak verilen bir hizmettir.Söz konusu hizmeti talep eden kii ,Danfoss tarafndan gönderilen taahütnameyi imzalayp ,servis ücreti+KDV’yi Danfoss Otomasyon Ltd. ti. hesabna yatrdktan sonra süratle deyreye alma hizmetini alacaktr.

Dikkat edilmesi gerekli en önemli husus tesisin devreye almaya hazr halde bulundurulmasdr.
Ciahazlarn panolanp,tüm elektriksel balantlarnn talimatname ve projelere göre yaplp, motorun sürecei mekanik yüklerin de çalmaya hazr olmas gerekmektedir.Bu hazrlklarn yaplmamas veya eksik yaplmas devreye alma süresinin gereksiz olarak uzamasna ve devreye alma ücretinin artmasna yol açacaktr.

Müterilerimiz ,garanti süresi biten cihazlar için arzu ederler ise servis sözlemesi yapabilirler.Servis sözlemeleri de, olas arza durumlarn minimuma indirgemekle beraber iletmenizin sürekliliini salayan önemli bir faktördür.

 

3. SÜRÜCÜLER HAKKINDA

 

Sürücüler endüstriyel hayat kolaylatrmakla beraber önemli oranda enerji tasarrufu salamaktadrlar.
Ancak bu her koulda mümkün olmayabilir.Öncelikle sürücünüzün doru seçilip ,sonrasna ise doru parametrelenmesi gerekmektedir.

Sürücünüzün ilk seçim kriteri bilinenin aksine güç yerine akm olmaldr.Eer seçimi akm’a göre yaparsanz ,ileride çkabilecek ar akm ve buna bal geliebilecek problemleri önlemi olursunuz.

kinci seçim kriteri ise sürücünün RFI/EMC kabiliyetidir.Radyo frekans bandndaki bozucu elektromanyetik etki olarak adlandrabileceimiz RFI/EMC özellikle otomasyon sistemlerinin olduu ortamlarda sorunlara yol açabilmektedir.
Bu yüzden eer sisteminizde otomasyon var ise kesinlikle RFI/EMC filtreli cihaz seçmenizi öneririz.

Üçüncü seçim kriteri ise müsaade edilen motor kablo uzunluudur.Her marka cihazn müsaade edilen motor kablo boyu farkldr.
Motor kablolar kapasitif yaplarndan dolay sürücü çklarnda ilave kapasitif bir yük olarak alglanrlar ve eer müsaade edilen snrlarn dna çklrsa sürücünün kapasitesini düürürler

Müsaade edilen motor kablosu uzunluu Danfoss Sürücülerinde ekransz kablo için 300m’ye, Ekranl kablo için ise 150m’ye kadar çklabilir.

Dördüncü kriter ise ksa süreli ar yüklenebilme özelliidir.Burada hem ar yüklenebilme yüzdesi hem de bu yükle problemsiz çalabilme süresi ve tekrarlama frekans önemlidir.
Endüstri standart her be dakikada bir altm saniye süre ile %150 yüke (sabit moment uygulamalarnda ) dayanabilmesidir. Fan pompa gibi uygulamalarda bu deer zaman ksm ayn kalmak koulu ile %110 ‘dur.

Ayn güç bandnda gözüken sürücülerden biri bu deerleri salayp uzun süreler hizmet verirken bir dieri salayamayabilir.

Beinci seçim kriteri ise, cihazn uygulamaya yönelik üretilip üretilmediidir.1968 ylnda frekans konvertörünü seri olarak üreten ilk firma olarak Danfoss amaca yönelik seriler ile bu yönde hizmet vermektedir.
Amaca yönelik bir cihaz aldnzda uygulamaya uygun yazlm ve uygulamaya uygun kontrol ve kumanda özellikleri de birlikte gelmektedir.
Bu ise kulancya devreye alma va bakm kolayl salamasnn yansra ,uygulamaya özel ve mekanik sistemleri tehdit eden unsurlar da ortadan kaldrr.Örnein sadece pompa için üretilmi VLTAqua cihazn’da koç darbesi önleme fonksiyonu vardr.
Dolays ile seçtiiniz cihazn uygulamaya yönelik olup olmadn mutlaka kontrol edin.

Altnc seçim kriteri ise ,hz kontrol cihaznn dahili veya harici ok bobininin olup olmaddr.Eer cihaznzda dahili veya harici ok bobini var ise elektriksel sisteminize daha az harmonik yayarsnz ve bu da elektriksel sisteminizin daha az kaypla çalmasn salar.
Ekonomik olduunu düünerek satn aldnz sürücünün yukarda anlatlanlardan hangilerini salayp salamadnz kontrol etmeniz gerekir.
Sadece makinann çalmas çou zaman yeterli olmayabilir.

 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

<< Geri


 


  Haberler


Tüm Haberler